Contract voorwaarden

CONTRACTVOORWAARDEN: STICHTING BASIC BUSINESS BEHEER

Document versie 0.01

 

Artikel 1: Definities

In deze contractvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: Stichting Basic-Business Beheer, tevens handelend onder de naam Basic-Incasso;
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de overeenkomst(en) waarop deze contractvoorwaarden van toepassing zijn;
  • Debiteur: de schuldenaar van Opdrachtgever;
  • Opdracht: opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer strekkende tot inspanningen ter incasso van een vordering van Opdrachtgever jegens een debiteur;
  • Vordering: de aan Opdrachtnemer ter incasso uit handen gegeven vordering van Opdrachtgever op debiteur, al dan niet inclusief kosten en renten.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden.
2.2 De gedrags- en beroepsregels, voor zover van toepassing, van Opdrachtnemer, maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever dient de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor Opdrachtnemer steeds volledig te respecteren.
2.3 Ten aanzien van eventuele geschillen betreffende overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is naast de door de Wet aangewezen rechter bevoegd de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van Opdrachtnemer. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3: Tarieven

3.1 Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven welke wettelijk in rekening mogen worden gebracht, bepalingen en voorwaarden van Opdrachtnemer. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op de lopende opdrachten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum informeren.
3.3 Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst middels aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft,  wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op prijsverhogingen op basis van een vooraf tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen indexering.
3.4 Alle tarieven zijn exclusief BTW, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan Opdrachtgever doorberekend.

3.5 Beoordelingskosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd aan Opdrachtnemer, direct na het verstrekken van de incasso-opdracht. Restitutie van de beoordelingskosten zal na afwijzing van de opdracht niet plaatsvinden.

3.6 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan door of namens debiteur nadat Opdrachtnemer de opdracht in behandeling heeft genomen, zulks ongeacht of de betaling wordt gedaan op rekening van Opdrachtnemer, dan wel rechtstreeks aan Opdrachtgever, en ongeacht de vraag of en in hoeverre de betaling gevolg is van door Opdrachtnemer verrichte inspanningen om tot incassering te geraken. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.
3.7 Indien Opdrachtgever nadat de vordering door Opdrachtnemer in behandeling is genomen, op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert, of de opdracht om wat voor reden dan ook intrekt, is provisie verschuldigd over het gehele bedrag van de vordering, naast de eventuele verschotten, proces- en executiekosten.
3.8 Indien en voor zover de vordering van Opdrachtgever wordt betwist en dit verweer op inhoudelijke gronden dient te worden gepareerd, zowel buiten rechte, als in rechte, zal de behandeling van de opdracht worden voortgezet tegen de dan geldende uurtarieven tenzij anders is aangegeven, exclusief omzetbelasting. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

Artikel 4: Informatieverstrekking

4.1 Opdrachtgever verplicht zich tegelijk met de overdracht van elke vordering, dan wel op eerste verzoek aan Opdrachtnemer, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen, zoals in het bijzonder een kopie van de overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de vordering of een ander bewijs van schulderkenning, rekeningen en eventuele gewisselde correspondentie en de NAW-gegevens van debiteur.
4.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie en andere contacten tussen haar en de debiteur.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door Opdrachtgever ingeschakelde derden.
4.4 Indien Opdrachtgever de in dit artikel genoemde voorwaarden niet volledig in acht neemt, is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te weigeren dan wel terug te geven én haar werkzaamheden op te schorten dan wel alle ten gevolge van deze nalatigheid door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5: Uitvoering van incasso-opdrachten

5.1 Opdrachtnemer zal ter zake van de aan haar verstrekte incasso-opdrachten zich naar beste kunnen inspannen ter buitengerechtelijke incassering van de vordering. Zij zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal daarbij de algemeen aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen in acht nemen. Opdrachtnemer levert te allen tijde een inspanningsverplichting en is derhalve nimmer gehouden tot het behalen van een bepaald resultaat.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid van de betreffende vorderingen of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat het verhaal van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zulks naar inzicht van Opdrachtnemer.
5.3 Opdrachtnemer zal vooraf toestemming vragen aan Opdrachtgever voor het verrichten van handelingen die voorzienbaar negatieve publiciteit voor Opdrachtgever kunnen opleveren, dan wel naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot het faillissement van een debiteur.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een incasso-opdracht als een volmacht aan Opdrachtnemer tot het treffen van de maatregelen die Opdrachtnemer nuttig voorkomen om een effectieve buitengerechtelijke incasso te bewerkstelligen.
5.5 Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met de debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar Opdrachtnemer te verwijzen. Er zullen door Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met en instemming van Opdrachtnemer afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering.
5.6 De debiteur wordt door Opdrachtnemer voor het eerst benaderd binnen 5 werkdagen na acceptatie van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.7 Opdrachtgever ontvangt desgevraagd alle inlichtingen over de voortgang van zijn opdrachten die voor hem van belang en bestemd zijn. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen verstrekt.
5.8 Opdrachtgever ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord voor het opdrachtgeversportaal BIC Status waardoor het mogelijk is een voortgangsrapportage op te vragen, waarin de resultaten van de incassoactiviteiten op gecumuleerd niveau worden gepresenteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.9 Opdrachtnemer tracht de door Opdrachtgever ter incasso uit handen gegeven hoofdsom te incasseren vermeerderd met renten en buitengerechtelijke incassokosten, indien en voor zover deze verhogingen rechtens verschuldigd en opeisbaar zijn.
5.10 De vordering moet een onafhankelijk karakter hebben en mag niet blootstaan aan aanspraken uit hoofde van een nog niet vervulde tegenprestatie.
5.11 Opdrachtnemer is gerechtigd bij haar dienstverlening gebruik te maken van diensten van derden. De kosten hiervan zijn niet begrepen in de reguliere tarieven en komen separaat voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal trachten deze kosten te verhalen op de debiteur. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 6: Gerechtelijke procedures

6.1 Indien de door Opdrachtnemer in het kader van enige incasso-opdracht te verrichten buitengerechtelijke inspanningen niet hebben geleid tot algehele voldoening van de betreffende vordering, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever adviseren en informeren omtrent de mogelijkheid tot het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure.
6.2 De kosten van het voeren van een gerechtelijke procedure, waaronder de kosten van de door Opdrachtnemer in dat kader in te schakelen advocaat en of gerechtsdeurwaarder, komen voor rekening van Opdrachtgever en zijn niet reeds in de incassotarieven van Opdrachtnemer begrepen. Opdrachtnemer zal trachten deze kosten te verhalen op de debiteur indien en voor zover deze kosten rechtens voor rekening van de debiteur komen en sprake is van verhaalsmogelijkheden. Bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden zullen genoemde kosten ter hoogte van minimaal

€ 450,- bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.3 De verschuldigdheid door Opdrachtgever van de in het vorige lid bedoelde kosten is in geen geval afhankelijk van de uitkomst van enige gerechtelijke procedure c.q. arbitrageprocedure of het resultaat van de werkzaamheden van de door Opdrachtnemer ingeschakelde advocaat en of gerechtsdeurwaarder.
6.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor voorafgaande aan het doen aanhangig maken van enige gerechtelijke procedure c.q. arbitrageprocedure en/of gedurende een zodanige procedure een redelijk voorschot op te verwachten kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen en zal niet gehouden zijn tot het (doen) verrichten van enige werkzaamheden indien en zolang volledige voldoening van een dergelijk voorschot uitblijft.

Artikel 7: Betalingsverplichtingen

7.1 Opdrachtgever zal binnen 14 dagen na de datum van elke factuur van Opdrachtnemer zonder verrekening of inhouding aan haar betalingsverplichting aan Opdrachtnemer voldoen. Opdrachtnemer is gerechtigd facturen digitaal aan Opdrachtgever toe te zenden -mits deze voldoen aan de wettelijke vereisten- en is niet gehouden tot factuurverstrekking op andere wijze.
7.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum maandelijks een contractuele rente van 1% verschuldigd.
7.3 Opdrachtgever is na de vervaldag tevens gehouden de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,- (excl. BTW).
7.4 Indien Opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade. Indien Opdrachtgever van mening is dat de opschorting onherroepelijk tot schade zal lijden, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
7.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een depot of zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en de te maken kosten, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

7.6 In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtnemer gerechtigd haar opdracht direct op te schorten of te beëindigen.
7.7 Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.8 Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor Opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel 8: Derdengelden; rechtstreekse betalingen

8.1 Opdrachtnemer maakt ter behartiging van de belangen van opdrachtgever gebruik van een separate bankrekening voor derdengelden. Alle betalingen door debiteuren worden zoveel mogelijk ontvangen op deze bankrekening van een samenwerkende incasso-gemachtigde. Deze rechtspersoon is een zelfstandige rechtspersoon zonder afgescheiden vermogen. Deze bankrekening voor derdengelden moet voorkomen dat vermogensbestanddelen van opdrachtnemer zouden worden vermengd met de op debiteuren van opdrachtgever geïncasseerde gelden die aan opdrachtgever toekomen. Opdrachtgever geeft bij deze toestemming om de aan opdrachtnemer toekomende incassokosten, honoraria en eventuele verschotten te verrekenen met de op debiteuren geïncasseerde gelden. Daartoe geeft opdrachtgever bij deze toestemming aan opdrachtnemer om die kosten, honoraria en verschotten in voorkomende te verrekenen met deze bankrekening voor derdengelden en geeft opdrachtgever bovendien toestemming en opdracht aan Opdrachtnemer om vanuit deze bankrekening kosten, honoraria en verschotten in voorkomende gevallen uit de op debiteuren geïncasseerde gelden rechtstreeks uit te betalen aan opdrachtnemer. Dit is uiteraard alleen mogelijk in de gevallen dat er daadwerkelijk gelden op deze bankrekening bestemd voor derdengelden ten behoeve van opdrachtgever zijn ontvangen. Indien dat niet het geval is, behoudt opdrachtnemer het recht zijn kosten, honoraria en verschotten rechtstreeks bij opdrachtgever in rekening te brengen. In alle gevallen blijft opdrachtgever zelfstandig en hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de aan opdrachtnemer toekomende incassokosten, honoraria en verschotten.
8.2 Gelden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door Opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten.
8.3 Over deze gelden wordt geen rente vergoed.
8.4 Iedere betaling, hetzij aan Opdrachtgever, hetzij aan Opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan Opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten.
8.5 Onterecht en of teveel ontvangen betalingen worden door Opdrachtnemer teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
8.6 Betalingen van de debiteur die bij Opdrachtgever binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan Opdrachtnemer. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.

Artikel 9: Reclametermijn

9.1 Reclames behoeven door Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover deze schriftelijk, binnen 1 maand na de datum waarop de omstreden gebeurtenis heeft plaatsgevonden, aan Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij redelijkerwijs eerst op een later tijdstip kennis heeft kunnen nemen van de omstreden gebeurtenis, zal deze termijn op deze latere datum ingaan.
Artikel 10: Aansprakelijkheden; vrijwaring

10.1 Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het bedrag overtreffen dat Opdrachtgever Opdrachtnemer verschuldigd is voor de incassowerkzaamheden van Opdrachtnemer in het betreffende dossier.
10.2 Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal nimmer het bedrag overtreffen dat, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer dienaangaande draagt, in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald.
10.3 Opdrachtnemer is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtnemer verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
10.4 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk en is Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zolang als de overmacht situatie voortduurt, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden.
10.5 Incasso geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te  van alle aanspraken van derden en haar te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 11: Opzegging overeenkomst

11.1 Indien partijen een servicecontract voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn (steeds) stilzwijgend geacht te zijn verlengd voor een gelijke duur, behoudens in geval een der partijen ten minste een maand voorafgaande aan het aflopen van de lopende termijn middels aangetekend schrijven heeft opgezegd.
11.2 De behandeling van op het moment van opzegging door Opdrachtnemer reeds aanvaarde incasso- opdrachten zal worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.

Artikel 12: Ontbinding en opschorting overeenkomst

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd elke met Opdrachtgever gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten indien:
a) Opdrachtgever in staat van liquidatie of faillissement verkeert of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) Opdrachtgever in verzuim verkeert met de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer;
c) Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
d) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 13: Geheimhoudingsverplichting

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, behoudens indien en voor zover een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
13.2 Door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Opdrachtnemer. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
13.3 In het gegevensbestand van Opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de door de debiteur met Opdrachtgever aangegane overeenkomsten. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Opdrachtnemer wordt gecontroleerd of de debiteur diens financiële verplichtingen voortkomende uit de aangegane overeenkomst niet nakomt en wordt dit gegeven door Opdrachtnemer in haar gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers.
13.4 Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen, onmiddellijk aan de ander te retourneren dan wel te vernietigen, zulks evenwel onverminderd wettelijke en contractuele opschortingsrechten.

Artikel 14: Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden

14.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden – zonder voorafgaand overleg – te wijzigen of aan te vullen.
14.2 Opdrachtgever wordt van de wijziging of aanvulling schriftelijk op de hoogte gesteld en de wijziging of aanvulling wordt geacht te zijn ingegaan direct nadat deze is medegedeeld aan Opdrachtgever.
14.3 Indien Opdrachtgever niet wenst in te stemmen met de wijziging of aanvulling, dient hij dat binnen 30 dagen na de verzending van de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.