Algemene voorwaarden

Document versie 0.01

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Basic Business Beheer

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Stichting Basic-Business Beheer, tevens handelend onder Basic-Incasso;
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de overeenkomst(en) waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn;
1.3 Debiteur: de schuldenaar van Opdrachtgever;
1.4 Opdracht: opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer strekkende tot inspanningen ter incasso
van een vordering van Opdrachtgever jegens een debiteur;
1.5 Vordering: de aan Opdrachtnemer ter incasso uit handen gegeven vordering van Opdrachtgever op
debiteur, al dan niet inclusief kosten en renten.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders
overeengekomen. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen
voorwaarden.
2.2 De gedrags- en beroepsregels, voor zover van toepassing, van Opdrachtnemer, maken deel uit van de
overeenkomst. Opdrachtgever dient de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor Opdrachtnemer
steeds volledig te respecteren.
2.3 Ten aanzien van eventuele geschillen betreffende overeenkomsten waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, is naast de door de Wet aangewezen rechter bevoegd de rechtbank
van de statutaire vestigingsplaats van Opdrachtnemer. Op alle overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Tarieven

3.1 Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven welke wettelijk in rekening mogen worden
gebracht, bepalingen en voorwaarden van Opdrachtnemer. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen
zijn bindend.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is
op de lopende opdrachten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tenminste 30 dagen voor de
ingangsdatum informeren.
3.3 Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de
mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst middels aangetekend schrijven te
beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft,
wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging. Het bepaalde in dit lid is
niet van toepassing op prijsverhogingen op basis van een vooraf tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer overeengekomen indexering.
3.4 Alle tarieven zijn exclusief BTW, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders is
overeengekomen. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan Opdrachtgever doorberekend.

3.5 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan door of namens debiteur nadat Opdrachtnemer de
opdracht in behandeling heeft genomen, zulks ongeacht of de betaling wordt gedaan op rekening van
Opdrachtnemer, dan wel rechtstreeks aan Opdrachtgever, en ongeacht de vraag of en in hoeverre de
betaling gevolg is van door Opdrachtnemer verrichte inspanningen om tot incassering te geraken. De
datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is
genomen.
3.6 Indien Opdrachtgever nadat de vordering door Opdrachtnemer in behandeling is genomen, op welke
wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert, of de opdracht om wat voor reden dan
ook intrekt, is provisie verschuldigd over het gehele bedrag van de vordering, naast de eventuele
verschotten, proces- en executiekosten.
3.7 Indien en voor zover de vordering van Opdrachtgever wordt betwist en dit verweer op inhoudelijke
gronden dient te worden gepareerd, zowel buiten rechte, als in rechte, zal de behandeling van de
opdracht worden voortgezet tegen de dan geldende uurtarieven tenzij anders is aangegeven, exclusief omzetbelasting. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

Artikel 4 Informatieverstrekking

4.1 Opdrachtgever verplicht zich tegelijk met de overdracht van elke vordering, dan wel op eerste verzoek
aan Opdrachtnemer, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen,
zoals in het bijzonder een kopie van de overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de
vordering of een ander bewijs van schulderkenning, rekeningen en eventuele gewisselde
correspondentie en de NAW-gegevens van debiteur.
4.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen,
correspondentie en andere contacten tussen haar en de debiteur.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van
de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien
deze afkomstig zijn van door Opdrachtgever ingeschakelde derden.
4.4 Indien Opdrachtgever de in dit artikel genoemde voorwaarden niet volledig in acht neemt, is
Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te weigeren dan wel terug te geven én haar werkzaamheden
op te schorten dan wel alle ten gevolge van deze nalatigheid door Opdrachtnemer gemaakte extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is
voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is
uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

Artikel 5 Uitvoering van incasso-opdrachten

5.1 Opdrachtnemer zal ter zake van de aan haar verstrekte incasso-opdrachten zich naar beste kunnen
inspannen ter buitengerechtelijke incassering van de vordering. Zij zal bij haar dienstverlening alleen
gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal daarbij de algemeen aanvaarde
maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen in acht nemen. Opdrachtnemer levert te allen tijde een
inspanningsverplichting en is derhalve nimmer gehouden tot het behalen van een bepaald resultaat.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens
oninbaarheid van de betreffende vorderingen of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat
het verhaal van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zulks naar inzicht van
Opdrachtnemer.
5.3 Opdrachtnemer zal vooraf toestemming vragen aan Opdrachtgever voor het verrichten van
handelingen die voorzienbaar negatieve publiciteit voor Opdrachtgever kunnen opleveren, dan wel
naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot het faillissement van een debiteur.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een incasso-opdracht als een volmacht
aan Opdrachtnemer tot het treffen van de maatregelen die Opdrachtnemer nuttig voorkomen om een
effectieve buitengerechtelijke incasso te bewerkstelligen.
5.5 Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met de debiteur zoveel mogelijk te
beperken en deze in alle gevallen direct naar Opdrachtnemer te verwijzen. Er zullen door
Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met en instemming van Opdrachtnemer
afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering.
5.6 De debiteur wordt door Opdrachtnemer voor het eerst benaderd binnen 5 werkdagen na acceptatie
van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.7 Opdrachtgever ontvangt desgevraagd alle inlichtingen over de voortgang van zijn opdrachten die voor
hem van belang en bestemd zijn. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
14 dagen verstrekt.
5.8 Opdrachtgever ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord voor het opdrachtgeversportaal BIC Status waardoor het mogelijk is een voortgangsrapportage op te vragen, waarin de resultaten van de incassoactiviteiten op gecumuleerd niveau worden gepresenteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.9 Opdrachtnemer tracht de door Opdrachtgever ter incasso uit handen gegeven hoofdsom te incasseren
vermeerderd met renten en buitengerechtelijke incassokosten, indien en voor zover deze verhogingen
rechtens verschuldigd en opeisbaar zijn.
5.10 De vordering moet een onafhankelijk karakter hebben en mag niet blootstaan aan aanspraken uit
hoofde van een nog niet vervulde tegenprestatie.
5.11 Opdrachtnemer is gerechtigd bij haar dienstverlening gebruik te maken van diensten van derden. De
kosten hiervan zijn niet begrepen in de reguliere tarieven en komen separaat voor rekening van
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal trachten deze kosten te verhalen op de debiteur. Opdrachtnemer is
niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 6 Gerechtelijke procedures

6.1 Indien de door Opdrachtnemer in het kader van enige incasso-opdracht te verrichten
buitengerechtelijke inspanningen niet hebben geleid tot algehele voldoening van de betreffende
vordering, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever adviseren en informeren omtrent de mogelijkheid tot het
aanhangig maken van een gerechtelijke procedure.
6.2 De kosten van het voeren van een gerechtelijke procedure, waaronder de kosten van de door
Opdrachtnemer in dat kader in te schakelen advocaat en of gerechtsdeurwaarder, komen voor
rekening van Opdrachtgever en zijn niet reeds in de incassotarieven van Opdrachtnemer begrepen.
Opdrachtnemer zal trachten deze kosten te verhalen op de debiteur indien en voor zover deze kosten
rechtens voor rekening van de debiteur komen en sprake is van verhaalsmogelijkheden.
6.3 De verschuldigdheid door Opdrachtgever van de in het vorige lid bedoelde kosten is in geen geval
afhankelijk van de uitkomst van enige gerechtelijke procedure c.q. arbitrageprocedure of het resultaat
van de werkzaamheden van de door Opdrachtnemer ingeschakelde advocaat en of
gerechtsdeurwaarder.
6.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor voorafgaande aan het doen aanhangig maken van enige
gerechtelijke procedure c.q. arbitrageprocedure en/of gedurende een zodanige procedure een redelijk
voorschot op te verwachten kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen en zal niet gehouden
zijn tot het (doen) verrichten van enige werkzaamheden indien en zolang volledige voldoening van
een dergelijk voorschot uitblijft.

Artikel 7 Betalingsverplichtingen

7.1 Opdrachtgever zal binnen 14 dagen na de datum van elke factuur van Opdrachtnemer zonder
verrekening of inhouding aan haar betalingsverplichting aan Opdrachtnemer voldoen. Opdrachtnemer
is gerechtigd facturen digitaal aan Opdrachtgever toe te zenden -mits deze voldoen aan de wettelijke
vereisten- en is niet gehouden tot factuurverstrekking op andere wijze.
7.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum maandelijks een
contractuele rente van 1% verschuldigd.
7.3 Opdrachtgever is na de vervaldag tevens gehouden de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten te
betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag,
met een minimum van € 50,- (excl. BTW).
7.4 Indien Opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen van
Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en
alle stukken onder zich te houden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een
opschorting voortvloeiende schade. Indien Opdrachtgever van mening is dat de opschorting
onherroepelijk tot schade zal lijden, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk in
kennis te stellen.
7.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een depot of zekerheidsstelling te
verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en de te maken kosten, benodigd voor het
uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is
Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te
beëindigen en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd
is, onmiddellijk opeisbaar.
7.6 In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van Opdrachtgever zijn de
verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtnemer gerechtigd haar
opdracht direct op te schorten of te beëindigen.
7.7 Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en of omrekeningsverschillen zijn voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
7.8 Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde
dan ook, voor Opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel 8 Derdengelden; rechtstreekse betalingen

8.1 Opdrachtnemer maakt ter behartiging van de belangen van opdrachtgever gebruik van een separate bankrekening voor derdengelden. Alle betalingen door debiteuren worden zoveel mogelijk ontvangen op deze bankrekening ten name van de incassopartner van Stichting Basic Business Beheer: Control-I BV t.h.o.n. Baas in Control. Deze rechtspersoon is een zelfstandige rechtspersoon zonder afgescheiden vermogen. Deze bankrekening voor derdengelden moet voorkomen dat vermogensbestanddelen van opdrachtnemer zouden worden vermengd met de op debiteuren van opdrachtgever geïncasseerde gelden die aan opdrachtgever toekomen. Opdrachtgever geeft bij deze toestemming om de aan opdrachtnemer toekomende incassokosten, honoraria en eventuele verschotten te verrekenen met de op debiteuren geïncasseerde gelden. Daartoe geeft opdrachtgever bij deze toestemming aan opdrachtnemer om die kosten, honoraria en verschotten in voorkomende te verrekenen met deze bankrekening voor derdengelden en geeft opdrachtgever bovendien toestemming en opdracht aan Opdrachtnemer om vanuit deze bankrekening kosten, honoraria en verschotten in voorkomende gevallen uit de op debiteuren geïncasseerde gelden rechtstreeks uit te betalen aan opdrachtnemer. Dit is uiteraard alleen mogelijk in de gevallen dat er daadwerkelijk gelden op deze bankrekening bestemd voor derdengelden ten behoeve van opdrachtgever zijn ontvangen. Indien dat niet het geval is, behoudt opdrachtnemer het recht zijn kosten, honoraria en verschotten rechtstreeks bij opdrachtgever in rekening te brengen. In alle gevallen blijft opdrachtgever zelfstandig en hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de aan opdrachtnemer toekomende incassokosten, honoraria en verschotten.
8.2 Gelden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden
totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden
tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door Opdrachtnemer
gemaakte of nog te maken kosten.
8.3 Over deze gelden wordt geen rente vergoed.
8.4 Iedere betaling, hetzij aan Opdrachtgever, hetzij aan Opdrachtnemer wordt in de eerste plaats
aangewend ter voldoening van de aan Opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten.
8.5 Onterecht en of teveel ontvangen betalingen worden door Opdrachtnemer teruggestort binnen 30
dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
8.6 Betalingen van de debiteur die bij Opdrachtgever binnenkomen dienen maximaal één week na
ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan Opdrachtnemer. Als tijdstip van
betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.

Artikel 9 Reclametermijn

9.1 Reclames behoeven door Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen indien en voor
zover deze schriftelijk, binnen 1 maand na de datum waarop de omstreden gebeurtenis heeft
plaatsgevonden, aan Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij
redelijkerwijs eerst op een later tijdstip kennis heeft kunnen nemen van de omstreden gebeurtenis, zal
deze termijn op deze latere datum ingaan.
Artikel 10 Aansprakelijkheden; vrijwaring

10.1 Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het bedrag
overtreffen dat Opdrachtgever Opdrachtnemer verschuldigd is voor de incassowerkzaamheden van
Opdrachtnemer in het betreffende dossier.
10.2 Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal nimmer het bedrag overtreffen dat, met inbegrip
van het eigen risico dat Opdrachtnemer dienaangaande draagt, in het desbetreffende geval onder de
aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald.
10.3 Opdrachtnemer is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die
niet in loondienst van Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtnemer verrichten,
dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
10.4 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk en is Opdrachtnemer gerechtigd de
werkzaamheden uit te stellen, net zolang als de overmacht situatie voortduurt, dan wel de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van
schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In
het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun
verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en
andere ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden.
10.5 Incasso geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden
Opdrachtnemer te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar te vergoeden de redelijke kosten
van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 11 Opzegging overeenkomst

11.1 Indien partijen een servicecontract voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van
de bepaalde termijn (steeds) stilzwijgend geacht te zijn verlengd voor een gelijke duur, behoudens in
geval een der partijen ten minste een maand voorafgaande aan het aflopen van de lopende termijn
middels aangetekend schrijven heeft opgezegd.
11.2 De behandeling van op het moment van opzegging door Opdrachtnemer reeds aanvaarde incasso-
opdrachten zal worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.

Artikel 12 Ontbinding en opschorting overeenkomst

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd elke met Opdrachtgever gesloten overeenkomst met onmiddellijke
ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te
schorten indien:
a) Opdrachtgever in staat van liquidatie of faillissement verkeert of haar (voorlopige) surseance
van betaling wordt verleend;
b) Opdrachtgever in verzuim verkeert met de nakoming van één of meerdere van haar
verplichtingen jegens Opdrachtnemer;
c) Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen
die haar redelijke grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn
verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
d) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de
voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 13 Geheimhoudingsverplichting

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en
waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is,
behoudens indien en voor zover een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
13.2 Door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij
werd verkregen. Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie
vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden opgenomen in het
gegevensbestand van Opdrachtnemer. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
13.3 In het gegevensbestand van Opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor
de financiële afhandeling van de door de debiteur met Opdrachtgever aangegane overeenkomsten. Bij
opname van de gegevens in het gegevensbestand van Opdrachtnemer wordt gecontroleerd of de
debiteur diens financiële verplichtingen voortkomende uit de aangegane overeenkomst niet nakomt en
wordt dit gegeven door Opdrachtnemer in haar gegevensbestand geregistreerd ter beperking van
verdere financiële risico’s voor Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers.
13.4 Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst,
alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen, onmiddellijk aan de
ander te retourneren dan wel te vernietigen, zulks evenwel onverminderd wettelijke en contractuele
opschortingsrechten.

Artikel 14 Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden

14.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden – zonder voorafgaand overleg – te
wijzigen of aan te vullen.
14.2 Opdrachtgever wordt van de wijziging of aanvulling schriftelijk op de hoogte gesteld en de wijziging of
aanvulling wordt geacht te zijn ingegaan direct nadat deze is medegedeeld aan Opdrachtgever.
14.3 Indien Opdrachtgever niet wenst in te stemmen met de wijziging of aanvulling, dient hij dat binnen 30
dagen na de verzending van de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze
termijn wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.